BC Forum

Huishoudelijk reglement

 

Art. 1  De voertaal

De officiële voertaal van Bridgeclub Forum is Nederlands.

Art. 2 Bridge-etiquette

Bridge is een sociaal kaartspel en BC Forum stelt zich dan ook tot doel om de bridgeavonden in een gezellige en aangename sfeer te laten verlopen. Sportiviteit en beleefdheid staan daarbij hoog in het vaandel. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich te allen tijde correct gedragen, zowel bij het bridgespel als in de omgang met de medespelers.

Art. 3  Het Huishoudelijk Reglement

Het opstellen van het Huishoudelijk Reglement is de bevoegdheid van het Bestuur en wordt jaarlijks binnen het Bestuur geëvalueerd. Waar nodig kan op de jaarlijkse Algemene Vergadering het advies van de clubleden gevraagd worden.

Art. 4  Het Bestuur

 • Het minimum aantal bestuursleden wordt volgens de statuten van de club vastgelegd op 5.
 • Het maximum aantal bestuursleden wordt volgens de statuten van de club vastgelegd op 7.
 • Om deel uit te maken van het Bestuur, dient BC Forum de hoofdclub van het bestuurslid te zijn.
 • Indien twee samenwonende partners lid zijn van BC Forum, kan slechts één van de twee deel uitmaken van het Bestuur.
 • Het Bestuur kan clubleden aanduiden om bepaalde taken in de club op zich te nemen of te delen; deze personen kunnen op de bestuursvergadering uitgenodigd worden maar hebben geen stemrecht.
 • Als het aantal bestuursleden minder is dan 7, is het Bestuur gerechtigd een plaatsvervangend bestuurslid aan te duiden tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Een plaatsvervangend bestuurslid heeft stemrecht op de bestuursvergaderingen.

Art. 5  Lidgeld

Het jaarlijks lidgeld wordt bepaald door het bestuur. Het lidgeld  voor één seizoen bedraagt 30 € plus de VBL-bijdrage

Art. 6  VBL-Lidmaatschap

BC Forum verbindt er zich toe al haar leden aan te sluiten bij de VBL

Art. 7  Clubavonden

De wekelijkse clubavonden zijn vastgelegd op maandag om 19:30. 

Art. 8  Inleg

De inleg op de wekelijkse clubavonden wordt jaarlijks bepaald door het Bestuur en bedraagt:

 • 3 € voor de clubleden van BC Forum
 • 4 € voor gastspelers

Art. 9  Toegelaten systemen en conventies

De clubavonden worden geklasseerd als categorie D (wat overeenkomt met de systemen en conventies die mogen gebruikt worden t/m derde nationale) :

 • Toegestane biedsystemen : groen, blauw en rood
 • Niet-toegestane biedsystemen : geel (hoog artificieel systeem)
 • Toegestane conventies : alle elementaire conventies
 • Niet-toegestane conventies : bruine (hoog artificiële conventies)

Nota: de regel van 18 is van toepassing, ook in derde en vierde hand

Art. 10  Arbitrage

Bij betwisting, zowel bij het bieden als het spelen, wordt onmiddellijk de scheidsrechter gevraagd. Indien geen officieel erkende scheidsrechter aanwezig is, zal de tornooileider – eventueel in samenspraak met een door hem aangeduide ervaren speler – een beslissing nemen. Het oranje boekje met de reglementen is steeds in de club ter hunner beschikking.  De betrokken spelers dienen zich ten allen tijde bij de beslissing van de scheidsrechter of tornooileider neer te leggen.

Art. 11  Protest

Iedere deelnemer heeft het recht protest aan te tekenen tegen de uitslag. Dit dient te gebeuren binnen de 10 minuten na het bekend maken van de uitslag. De resultaten van de verschillende spellen kunnen op de computer bekeken en desgewenst afgedrukt worden.

De tornooiverantwoordelijke ( aangeduid door het bestuur ) neemt, eventueel in samenspraak met de scheidsrechter en andere ervaren spelers, een beslissing.

Art. 12   Prijzen clubavonden

Het bedrag van de uit te keren prijzen wordt jaarlijks door het Bestuur vastgelegd. De toegekende prijzen dienen onmiddellijk door de begunstigden afgehaald worden. De prijzen worden niet bijgehouden.

Art. 13   Aanwezigheidsquota

Het bestuur wenst geen verplichting op te leggen in verband met de aanwezigheid op de clubavonden, maar om de sfeer in de club te bevorderen is het wenselijk dat elkeen zijn steentje bijdraagt om toch zoveel mogelijk op deze clubavonden aanwezig te zijn. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij het voorbeeld geven.

Art. 14  Interclubkampioenschap

BC Forum biedt aan haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan de interclubwedstrijden georganiseerd door de VBL en de KBBF.

Het Bestuur bepaalt jaarlijks hoeveel viertallen er ingeschreven worden. Het Bestuur duidt de kapiteins aan van de ploegen. De kapitein stelt daarop zijn ploeg samen en legt deze ter goedkeuring voor aan het Bestuur. De kapitein en zijn teamleden engageren zich om elke wedstrijd een team van 4 spelers op te stellen, conform de reglementering van de VBL en de LBF.

Art. 15  Subsidies Interclubkampioenschap

Het Bestuur kan beslissen om subsidies toe te staan aan de competitieploegen en hier voorwaarden aan koppelen. Het bedrag en de voorwaarden van de eventuele subsidies worden jaarlijks vóór 1 juni door het Bestuur bepaald in overleg met de kapiteins. Het Bestuur vraagt de competitiespelers een inspanning te doen om aanwezig te zijn op de wekelijkse clubavonden.

Art. 16   Materiaal

Het materiaal in het clublokaal is eigendom van de club. Niets mag hieruit geleend worden, tenzij met toestemming van een bestuurslid.

Art. 17  Rookregeling

Op onze clubavonden wordt niet gerookt in het clublokaal.

(goedgekeurd op de bestuursvergadering d.d. 16/03/2022)

Logo Forum
Bridgeclub Forum

Royal Laken Tennisclub
Tennisdreef 25
1780 Wemmel

02 460 10 91

Banknr.: IBAN BE12 0682 2540 5492
BIC GKCCBEBB