BC Forum

Statuten

Het opstellen van de statuten en latere wijzigingen aanbrengen behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuur. Deze reglementen kunnen pas van kracht worden na goedkeuring door de Algemene Vergadering.

I: Naam, zetel en doelstellingen

Art. 1     De club werd gesticht te Brussel op 1 september 1970 onder de naam “FORUM Bridgeclub”, afgekort BC Forum. De club is een “Feitelijke vereniging.  BC Forum is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (VBL).

Art. 2     De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Het maatschappelijke jaar vangt aan op 1 april en loopt tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.

Art. 3     De zetel van BC Forum is gevestigd in het lokaal waar de wekelijkse bridgetornooien van de club plaatsvinden. De zetel kan op eenvoudige beslissing van het bestuur naar een andere plaats worden overgebracht. Het correspondentieadres is het adres van de voorzitter of de secretaris. Het bestuur beslist hierover autonoom.

Art. 4     BC Forum heeft tot doel om het beoefenen van het bridgespel door zijn leden mogelijk te maken en te stimuleren zonder inmenging in politieke, ideologische, sociale, financiële of persoonlijke aangelegenheden van de leden. De club kan daartoe cursussen organiseren, deelnemen aan competities en tornooien, deze zelf organiseren, ploegen vormen en kapiteins benoemen. Met het oog hierop kan de club evenementen of andere activiteiten organiseren die de verwezenlijking van het doel van de club kunnen bevorderen voor zover dat de opbrengst hiervan integraal aan dit doel wordt besteed.

II: Lidmaatschap

Art. 5     Het aantal leden van BC Forum is onbeperkt. Iedereen kan lid worden van de club mits eenvoudige aanvraag (en onder voorbehoud van de goedkeuring van het bestuur; zie verder art. 7). Om lid te worden en te blijven dient een jaarlijkse bijdrage betaald te worden. Elk lid wordt door de club automatisch aangesloten bij de VBL, tenzij hij/zij reeds lid is bij de VBL via een andere bridgeclub. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Het lidmaatschap loopt voor een periode van 12 maanden gaande van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. Door zijn aanvraag en het betalen van het lidgeld gaat ieder lid akkoord met de statuten en de reglementen van BC Forum. Personen die louter gebruik maken van de door de club aangeboden diensten worden niet als clubleden beschouwd..

Art. 6     Het lidmaatschap van een lid eindigt bij ontslag (zelf geven of krijgen), overlijden of niet betalen van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage. Uittredende leden, om welke reden dan ook, kunnen nooit aanspraak maken op enige schadevergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen, noch op kwijtschelding van verschuldigde bijdragen.

Art. 7     Het bestuur kan bij meerderheid der stemmen een lidmaatschapsaanvraag weigeren, een lid ontslaan of een lid voor een bepaalde tijd schorsen. Redenen hiertoe kunnen zijn: de goede werking of de goede faam van de club in het gedrang brengen, niet-naleving van de statuten en/of reglementen, wangedrag. Dit kan echter slechts gebeuren na het lid te hebben gehoord en via een schriftelijke met reden omklede beslissing. Het lid kan hiertegen geen beroep aantekenen. Het bestuur kan niet-leden de toegang tot de club verbieden in geval van onregelmatigheden of wangedrag. Hiertoe is een beslissing bij gewone meerderheid van de op dit moment aanwezige bestuursleden voldoende.

III: DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 8      De jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering zal plaatsvinden ten laatste gedurende de maand april van ieder jaar en bij voorkeur op paasmaandag. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen indien één derde van de leden er het bestuur schriftelijk om verzoekt met vermelding van het onderwerp dat op de dagorde moet worden geplaatst. Ook het bestuur kan te allen tijde een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen als de belangen van de club dit vereisen. Alle leden van de club worden op de jaarlijkse statutaire (of buitengewone) Algemene Vergadering uitgenodigd. De uitnodiging gebeurt minstens 10 dagen op voorhand en schriftelijk via een gewone omzendbrief of elektronisch. De uitnodiging omvat de agenda, plaats, datum en aanvangsuur alsook een (printbaar) volmachtenformulier.

Art. 9      Niet-leden worden niet toegelaten tot het bijwonen van de Algemene Vergadering. Enkel leden zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering. Alle leden hebben gelijk stemrecht op de Algemene Vergadering en de besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behalve als de stemming handelt over wijziging van de statuten en ontbinding van de club (zie art. 14 & 15). Afwezige leden kunnen zich op de Algemene Vergadering bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. Hiertoe moet de volmachtdrager voor aanvang van de Algemene Vergadering de ingevulde en ondertekende volmacht (die deel uitmaakt van de uitnodiging) overhandigen aan de voorzitter. Een lid kan maar van maximum twee andere leden volmachtdrager zijn.

Art.10     Bij het begin van de Algemene Vergadering zal de voorzitter 2 stemopnemers aanduiden die de stemmen opnemen en tellen en hiervan meteen verslag uitbrengen aan de Vergadering. De stemming in de Algemene Vergadering gebeurt bij handopheffing. Een geheime stemming bij middel van stembrieven is mogelijk als:
- minstens 25% van de aanwezigen hierom vraagt
- het bestuur hierom verzoekt.

Art.11     De dagorde van de Algemene Vergadering omvat minstens volgende agendapunten:
- verkiezen van bestuursleden
- het verslag van de Commissaris(sen)
- goedkeuren van de rekeningen van het voorbije maatschappelijk jaar en kwijting geven aan het bestuur
- goedkeuren van de begroting van het volgende maatschappelijke jaar
- het aanstellen van twee Commissarissen om de rekeningen van het lopende maatschappelijk jaar, bijgehouden door de penningmeester, te controleren. De commissaris brengt hierover schriftelijk verslag uit tijdens de volgende Algemene Vergadering. Deze personen maken geen deel uit van het bestuur.

Art.12     Andere bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:
- wijziging van de statuten
- ontbinden van de vereniging.

Art.13     Punten van algemeen belang die niet voorzien zijn op de dagorde kunnen besproken worden maar zijn niet bindend.

Art.14     De statuten kunnen enkel gewijzigd worden door de Algemene Vergadering als het voorstel tot wijziging duidelijk vermeld staat in de uitnodiging én de wijziging wordt goedgekeurd door twee derde van de aanwezige (en eventuele vertegenwoordigde) leden.

Art.15     BC Forum kan alleen ontbonden worden door de Algemene Vergadering als:het voorstel tot ontbinding duidelijk vermeld staat in de uitnodiging én de ontbinding wordt goedgekeurd door twee derde van de aanwezige (en eventuele vertegenwoordigde) leden.
Bij ontbinding zal de Algemene Vergadering beslissen het patrimonium te overhandigen aan een gelijkaardige vereniging of aan een Vlaamse niet-politieke liefdadigheidsinstelling.

Art.16     De notulen[1] worden opgenomen en bewaard door de secretaris. De notulen worden gepubliceerd en aan de leden verdeeld of elektronisch verstuurd.

IV: HET BESTUUR

Art.17     De Algemene Vergadering verkiest de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit minimum 5 en maximum 7 leden. De bestuursleden kiezen onderling de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze 3 verplichtende functies kunnen niet gecumuleerd worden. De bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Art.18     Alle leden kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid. Hiertoe moeten ze minstens 3 dagen voor de datum van de Algemene Vergadering een schriftelijke of elektronische kandidatuurstelling indienen bij de secretaris of de voorzitter.

Art.19     Alle bestuursleden zijn verkozen voor een termijn van 3 jaar. Na deze termijn is het bestuurslid automatisch ontslagnemend, maar hij kan zich onbeperkt herverkiesbaar stellen.

Art.20     Om een goede werking te verzekeren vergadert het bestuur minimaal zes maal per jaar. De secretaris zorgt telkens voor een verslag dat tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring moet worden voorgelegd.

Art.21     Een bestuursvergadering kan geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuursleden (afgerond naar boven) aanwezig is. De beslissingen van het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter, of van zijn vervanger doorslaggevend.

Art.22     Indien het clublidmaatschap van een bestuurslid vervalt, dan vervalt automatisch zijn mandaat als bestuurslid. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen kan het bestuur besluiten om een ontslagnemend bestuurslid of in geval van overlijden, een niet-bestuurslid als plaatsvervangend bestuurslid aan te duiden tot bij de eerstvolgende verkiezingen en deze plaatsvervanger al dan niet stemrecht te geven. Is een bestuurslid 3 keren afwezig op een bestuursvergadering zonder "geldige" verontschuldiging, dan wordt het bestuurslid als ontslagnemend beschouwd en kan het bestuur besluiten hem of haar te vervangen tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Art.23     Het bestuur voert de besluiten uit die genomen werden op de Algemene Vergadering. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de statuten aan de Algemene Vergadering worden toegekend, komen toe aan het bestuur. Het bestuur kan alle maatregelen nemen, uitgaven en aankopen doen om de goede werking van de club te verzekeren. Deze zijn echter beperkt tot maximaal 50 % van het maatschappelijk kapitaal. Beslissingen van het bestuur die 50% of meer van het maatschappelijk kapitaal zouden engageren zijn enkel mogelijk na bekrachtiging door de Algemene Vergadering. Het bestuur kan reglementen uitvaardigen of bestaande reglementen wijzigen of opheffen voor zover deze niet indruisen tegen de bepalingen vermeld in de statuten.

Art.24     De voorzitter of de door hem aangestelde personen zal de club vertegenwoordigen in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten.

Art.25     Om rechtsgeldig verbonden te zijn tegenover derden volstaat de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de penningmeester of een van hun plaatsvervangers.

Art.26     De handtekening van de voorzitter of de penningmeester volstaat voor het dagelijkse beheer en andere financiële verrichtingen.

GOEDGEKEURD DOOR DE LEDEN OP VRIJDAG 28 APRIL 2006 TE MEISE-WOLVERTEM.

 

Logo Forum
Bridgeclub Forum

Royal Laken Tennisclub
Tennisdreef 25
1780 Wemmel

02 460 10 91

Banknr.: IBAN BE12 0682 2540 5492
BIC GKCCBEBB